Čo všetko by ste mali vedieť o likvidácii spoločnosti

Máte spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú jednoducho potrebujete zrušiť z nejakého vážneho dôvodu? Likvidácia sro je proces, pri ktorom vymažete vašu spoločnosť z obchodného registra, ale pozor ide o náročný a dlhodobý proces, ktorý sa neurobí ani sám a ani lúsknutím prsta. Táto činnosť vyžaduje súčinnosť nielen účtovníkov, ale aj právnikov.

šanony

Veľký prehľad krokov likvidácie

V prvom kroku je veľmi dôležité vykonať účtovnú závierku, po vykonaní účtovnej závierky prichádza na raz zvolanie valného zhromaždenia, kde sa spíše zápisnica a o tom, že sa ide spoločnosť likvidovať. Teraz prichádzajú kroky, v ktorých budete jednotlivým úradom oznamovať skutočnosť, že spoločnosť vstupuje do likvidácia. Najprv oznamujete túto skutočnosť v obchodnom vestníku, následne je potrebné túto skutočnosť oznámiť na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a aj v zdravotnej poisťovni. Táto časť likvidácie je dostatočne náročná, pretože obsahuje veľkú administratívnu záťaž a hlavne, je nevyhnutná komunikácia výhradne elektronicky so všetkými úradmi, či poisťovňami. Po týchto krokoch prichádza na rad vytvorenie zoznamu majetku spoločnosti a zároveň aj zoznam pohľadávok. Hneď po tomto kroku je nevyhnutné, aby ste zostavili opäť účtovnú závierku, tentokrát však k dátumu vstupu do likvidácie. Pri likvidácii je potrebné uspokojiť pohľadávky. Keď budú uspokojené všetky pohľadávky, ktoré spoločnosť má, prichádza na rad zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky, a to ku dňu skončenia likvidácie a zároveň aj zostavenie konečnej správy o priebehu likvidácie. Na záver celého procesu budete opäť zvolávať valné zhromaždenie. Likvidácia sro končí výmazom spoločnosti z obchodného registra, až keď je vaša spoločnosť vymazaná z obchodného registra je právoplatne zrušená.

dokument

Netrúfam si nato, čo teraz?

Pravdepodobne sme potvrdili naše slová z úvodu článku, že ide o náročný a dlhšie trvajúci proces. Ak sa bojíte toho, že túto náročnú činnosť nezvládnete sami, či za pomoci vašich zamestnancov, nezúfajte, existujú spoločnosti, pre ktoré likvidácia sro nie je žiadny problém a dokážu vám celý proces zabezpečiť. Takýto spôsob likvidácie spoločnosti vám prinesie mnoho výhod, a to napríklad, že budete odbremenený od komunikácie s úradmi, časového stresu a hlavne budete mať likvidáciu spoločnosti vykonanú bezchybne. Ak máte záujem o likvidáciu spoločnosti, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk/.